airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forretningsorden

Forretningsorden for lokaludvalg i Kommune Qeqertalik

Forretningsorden for lokaludvalg i Kommune Qeqertalik

Udvalgets formand og næstformand

§ 1. Den ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde.

Lokaludvalgets formand vælges ved flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde.

Mødevirksomhed

Ataatsimiititaliami ataatsimiittarneq

§ 2. Udvalget udøver sin vieksomhed i møder.

Lokaludvalget beslutter hvornår, og hvor ordinære møder skal afholdes. Tid og sted offentliggøres med minimum 14 dages varsel. Ordinørt møde afholdes so hovedregel en gang om måneden. På sit konstitoerende møde skal lokaludvalget godkende udvalgvets årshjul. Denne handling gentages efter et år.

 

Stk. 2. formanden forbereder lokaludvalgets møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder lokaludvalgets forhandlinger og afstemininger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

 

Stk. 3. formanden påser sagernes ekspedition.

 

Stk. 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære mødes afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres.

 

Stk. 5.  formanden sørger for, et en dagsorden og det fornødne materialer til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet.  Kan eb sag ikke udsættes, kan lokaludvalget træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt inden for fristen. Formanden skal sørger for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsendes/udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.


Stk. 6. Ethvert lokaludvalgsmedlem kan kræve et punkt på dagsordenen ved henvendelse til formanden.


Stk. 7. En fortegnelse over de sager, der vil kommen til at behandling på lokaludvalgets møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal, med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være offentligt tilgængelige, eksempelvis fremlagt på kommunekontoret.

 

beslutningsdygtighed

 

§ 4. lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

 

Beslutningsprotokol/en

 

§ 5. Lokaludvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.


Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget på mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage den med en begrundelse for sit standpunkt.


Stk. 3. Sekretariatet udarbejder, i samarbejde med formanden referat af hvert møde i udvalget.


Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 5 arbejdsdage efter udvalgsmødet.

 

Inhabilitet

 

§ 6. Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en dag, at vedkommende er udelukket fra et deltage i lokaludvalgets forhandling og afstemning om sagen.

 

Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Medlemmet underretter inden udvalgsmødet formanden herom.

 

Stk. 3. Nå et medlem må forventes, at bliver erklæret for inhabilitet forhold til en sag, der skal behandles i lokaludvalgets møde, indkalder formanden 1. suppleant til at deltage i sagens behandling.

 

Lokaludvalgets oplysningspligt over for kommunalbestyrelsen

 

§ 7. Lokaludvalget skal tilvejebringe og meddel Kommunalbestyrelsen de oplysninger, som denne måtte forlange om forhold vedrørende lokaludvalgets aktiviteter i lokalområdet.

 

Stk. 2. lokaludvalget og repræsentanter for Kommunalbestyrelse skal afholde dialogmøde minimum en gang om året.

 

Ikrafttrædelse og ændringer

 

§ 8. forretningsorden træder i kraft 1. januar 2019.

 

Stk. 2 forretningsordensændringer besluttes af kommunalbestyrelsen, evt. efter indstilling fra lokaludvalget.