airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgerne kan nu ansøge Kommune Qeqertalik om boligfinansering

Borgerne kan nu ansøge til Kommune Qeqertalik under Sullissivik, ifg. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.
14. juni 2018

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

  § 1.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger.
  Stk. 2.  Der kan ikke ydes lån til boliger, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget.
  Stk. 3.  Der kan ikke ydes lån til boliger omfattet af anden lovgivning om offentlig støtte, tilskud eller finansiering af opførelse, istandsættelse, udvidelse eller forbedring af boliger.

  § 2.  Lån ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse, forbedring, istandsættelse eller udvidelse af boligen.

  § 3.  Lån ydes kun til byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af lånetilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder.


Kapitel 2
Lån til opførelse af nye boliger

  § 4.  Kommunalbestyrelsen kan yde lån til finansiering af de samlede udgifter til opførelse af nye boliger, jf. §§ 5-8.
  Stk. 2.  Lån kan maksimalt ydes op til 110 m2 af en boligs boligareal, uanset om boligen er større.
  Stk. 3.  Lån kan maksimalt ydes op til en samlet opførelsesudgift på kr. 20.000 kroner per m2, uanset om udgiften er større.

Kapitel 3
Istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger

  § 13.  Kommunalbestyrelsen kan yde lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger med op til 40 % af de samlede udgifter hertil dog maksimalt kr. 300.000.
  Stk.2.  Der ydes kun ét lån til istandsættelser, forbedringer eller udvidelser til den samme bolig.
  Stk. 3.  Der kan ikke ydes lån til udvidelser, hvor boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 m2.

 

Kapitel 4
Istandsættelser af eksisterende boliger tilhørende pensionister

  § 19.  Kommunalbestyrelsen kan yde lån med op til kr. 300.000 til istandsættelse af en eksisterende bolig, der tjener som bolig for en pensionist og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er eneejere af boligen.
  Stk. 2.  Som pensionist anses personer, der er berettiget til alderspension, førtidspension eller som modtager tjenestemandspension.
  Stk. 3.  Med ægtefælle sidestilles registreret partner, eller ægteskabslignende samliv, når samlivet har bestået i de seneste 2 år.
  Stk. 4.  Der kan ikke samtidig ydes lån i medfør af bestemmelserne i kapitel 3.

  § 20.  Der kan ikke ydes lån til istandsættelser, der har til formål eller indebærer ændret anvendelse eller brug af boligen eller i øvrigt har karakter af luksus.

Kapitel 5
Fælles bestemmelser

Administration af låneansøgninger med videre

  § 25.  Til dækning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne Inatsisartutlov opkræves et gebyr på 0,5 procent af kommunalbestyrelsens lån.
  Stk. 2. Låntager indbetaler gebyret til kommunalbestyrelsen på det tidspunkt, hvor låntager anmoder kommunalbestyrelsen om udbetaling af lån. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at gebyr modregnes ved udbetaling af lån.

  § 26.  Kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr på 1.250 kr. til sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebreve.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan give et eller flere pengeinstitutter fuldmagt til at foretage påtegning på pantebreve samt opkræve gebyr.

  § 27.  Ansøgning om lån til opførelse af nye boliger sendes skriftligt til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  Ansøgningen skal være vedlagt:
1)  Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og boligareal per bolig.
2)  Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet.
3)  Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen.
4)  Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes, jf. § 9.
5)  Ansøgerens cpr-nummer, bopælsattest eller anden klar identifikation.
6)  Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om ansøgers gæld til det offentlige.
  Stk. 3.  På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager kommunalbestyrelsen stilling til, om lån kan bevilges.

  § 28.  Ansøgning om lån til istandsættelser, forbedringer eller udvidelser af eksisterende boliger, jf. kapital 3 og 4 sendes skriftligt til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  Ansøgningen skal være vedlagt:
1)  Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse.
2)  Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand.
3)  Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet.
4)  Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde kræver en arealtildeling.
5)  Dokumentation for eventuel egenfinansiering.
6)  Ansøgerens cpr-nummer og bopælsattest.
7)  Dokumentation for ejerforhold til boligen.
8)  Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om ansøgers gæld til det offentlige.
  Stk. 3.  På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager kommunalbestyrelsen stilling til, om lån kan bevilges.

  § 29.  Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele lånetilsagn til en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 25.000.

 

Hent den i PDF format