airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s nytårstale.

2. januar 2020

Jeg står her i Aasiaat forsamlingshuset med Per Kirkebys malerier som baggrund. Disse malerier er malet for 50 år siden. Hvis disse vægge kunne tale, kunne de ellers fortælle mange historier om alle de beslutninger og aktiviteter her. Dette forsamlingshus er etableret af borgerne selv, herfra spredes talenterne, ikke kun her i Aasiaat, men hele Grønland; de musikalske, igennem sange, teater, kultur, og selv de store politiske målsætninger er bliver startet her i rummet. I samarbejde med ejerne af forsamlingshuset ”Qassi” skal vi udvikle videre, så der stadig kan skabes og formidles. Vi skal statuere vores egen kulturelle identitet i Qeqertalik Kommune, ikke kun for Qeqertalik Kommune, men for resten af Grønland og nå hele verden, så vi laver et samlingspunkt der tiltrækker folk hertil.

Kommune Qeqertalik blev stiftet for 2 år siden. Selvom der kun er gået 2 år, har den nye kommune allerede skabt mange historier. Vi er i gang med at etablere et nyt system der passer til vores kultur, vores identitet og globalt og som ikke tidligere er forsøgt udviklet før, især med tanke på, at børn og unge skal føle sig trygge i vores fælles hjemby.

Vi kan ikke undgå at kigge tilbage på de sidste 2 år. Vi var meget spændte, da vi skulle opstarte den nye kommune, og det var uden tøven at vi gik i gang med arbejdet og var overbevist om at det ville lykkes.

Den nye organitation, som enstemmigt blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, har resulteret i mere effektiv administration, vi har mindsket bureaukrati, og har mere fokus på ting vi synes er vigtige. For at styrke borgernær og hurtigere service gav vi de ansatte i bygderne og byerne et kompetenceløft og deres rettigheder blev styrket. De ansatte blev trænet i at være effektive i deres arbejde, og styrke deres deltagelse og engagement. I denne anledning vil jeg takke og rose de ansatte i Kommune Qeqertalik for deres engagement og tro mod denne målsætning.

Nu hvor der er gået 2 år, kan resultaterne af den nye reform så småt ses. Det borgernære service er sammen med borgerne og organisationerne forbedret, og aktiviteterne, der planmæssigt er afholdt hele året med borgerne, er blevet mere synlig. De idrætsmæssige, kulturelle, og folkesundhedsfremmende tiltag er også blevet synligere og udvikles til stadighed. Faggrupper på tværs af Kommune Qeqertalik er begyndt at servicere borgerne mere effektivt, og det er vi er stolte af. Jeg er taknemlig for at borgerne har taget medindflydelsen til sig, og vil takke for jeres betydelige samarbejde og engagement.

De aktuelle behov og borgernes ønsker inden for byggeriet, har bevirket at planlægningen er blevet mere synlig. Der er dog stadigvæk masser af udviklingspotentiale her.

I år igangsættes vejarbejde og mange anlægsopgaver, flere steder. Der skal dog fortsat udvikles i de manglende kommunale redskaber fremover.

I vores deltagelse af FN´s 17 verdensmål sammen med borgerne har vi sidste sommers påbegyndt planlægningen af hvorledes vi selv når målene. Borgernes egne tanker omkring egne mål og virkeliggørelse af disse, er blevet mere synligt.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har for at udvikle erhvervslivet og turismen, netop oprettet et selskab, og målet er at udviklingen af det nye selskab igangsættes i vor kommune, og drives af erhvervsfolk og iværksættere i og udenfor Grønland og at undersøge erhvervsmulighederne og støtte til de der vil starte nyt erhverv.

I de kommende år glæder vi os til for at fortsætte og videreudvikle de gode og spændende tiltag vi har igangsat.

I slutningen af året holdt kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik møde. Vores revisor har fremlagt de allerførste tal fra 2018, og kommunalbestyrelsen er tilfreds med disse, og budgettet for næste år er nu godkendt som helhed. Vores økonomi er stabilt og udvikler sig således som vi ønsker det. En samlet kommunalbestyrelse har som målsætning at vores økonomiske situation fortsætter den gode udvikling, og med tanke på de budgetterede økonomiske tal i forbindelse med opdelingen til 2 kommuner, er kommunalbestyrelsen tilfreds med resultatet.

I løbet af de 2 år med den nye kommune, fik vi finkæmmet og undersøgt kommunens sagsområder og tilstanden af denne. Vi så at udover socialforvaltningen havde børne-, handicap-, og ældreområdet behov for en indsats, derfor er kommunalbestyrelsens mål i 2020 at folkeskolerne prioriteres, for at forbedre vilkårene mærkbart.

Efter børneråddets konference, hvor FN´s børnekonventionen fyldte 30 år, afleverede de delegerede fra Kommune Qeqertalik under højtidelige omstændigheder, deres forslag til kommunen.

Vi kan kun være stolt af børn med gode ideer, de fortalte os, at de så på kommunens nye politiske målsætning omkring børn under deres første møde, og var enige om at det var en god plan.

Den nye politik for børn og unge er nu sendt ud til alle borgerne i kommunen for høring.

de delegerede til børnerådets konference havde klare udmeldinger: De ønsker at alle folkeskoler skal ansætte socialrådgivere, og at børnene i skolen skal undervises i sociale emner. Børnene ønsker ligeledes have en større medindflydelse på at debattere og få mere information om FN’s børnekonvention i folkeskolen. Alle børn skal have bedre levevilkår og dem skal børnene inddrages i, som de selv udtrykker det.

I alle kommuner må vi tage børnenes udmeldinger mere alvorligt. Derfor fortalte jeg børnene, at jeg lytter til deres ønsker, da vi ikke altid kender til børnenes viden og nogle gange kan være vores viden være begrænset.

I år har kommunalbestyrelsen til sit sidste møde besluttet, at der i år 2020 skal være et særligt fokus på forbedringer i folkeskolen. I Kangaatsiaq er en tiltrængt ny skole udliciteret, en beslutning som i forvejen er taget og borgerne i Kangaatsiaq får nu endelig en skole, der opfylder nutidens krav. Byggeriet går i gang til foråret, og den nye skole forventes ibrugtaget i 2022.

Dernæst er vores plan, at der i bygdernes folkeskole moderniseres, da flere skoler i vore bygder er over 60 år gamle og har et stort moderniseringsbehov.

Det er velkendt at fraværstallet for folkeskolen på landsplan er for højt. Også i vores kommune. Dette forhold har kommunalbestyrelsen besluttet at fokusere særskilt på. Det skal undersøges, hvordan det høje fravær skal nedbringes og hvorfor fraværet i de ældste klasser er så højt. Retten til skolegang er i sig selv en vigtig forberedelse til at forsørge sig selv erhvervsmæssigt såvel som familiemæssigt.

Vi vil udnytte, at børnenes elevråd har udvist et stort ønske om samarbejde til forbedringer i folkeskolen, nu mangler vi kun at få flere forældre som foregangsmænd med i arbejdet.

I dag er forældre med børn i skolen som interesserer sig for skolegangen, følger med og kommer til arrangementerne for få. Derfor vil vi benytte anledningen til at efterlyse flere forældre som vil være foregangsmænd. For i er den vigtigste grund til børns gode trivsel, samt bedre og stærkere opvækst.

I forbindelse med målet om forbedringer til borgernes fysiske og psykiske sundhed, har Kommune Qeqertalik i samarbejde med Paarisa og Allorfik allerede startet et samarbejde,  som skal opfølges af forskning. Vi skal øge dette samarbejde i fælleskab, og vi gør dette sammen med forældrene igen, da deres medansvar er centralt i opgaven. Vi ved nu, at børn der forsøger sig med euforiserende stoffer, alkohol og rygning, de sidste år blevet yngre og yngre, og vi er nødt til at samarbejde om at få udviklingen vendt.

Ældre og handicappede er ikke glemt i vores arbejde, vi har undersøgt deres forhold, og vi er netop nu gået i gang med at udvikle forbedringer og løsninger af nybyggeri, og vi ønsker nu derfor jeres deltagelse, nu hvor den nye politik om ældre og handicappede er sendt i høring netop i disse dage.

Kommune Qeqertalik bliver også påvirket af de landsdækkende politiske forhold. Vi var optimistiske på fremtiden, da selvstyret for 10 år siden blev indført. Men under 30 års hjemmestyre blev udviklingen dengang af skiftende Naalakkersuisut kritikløst tiltænkt fire byer. Nu er der gået 10 år siden selvstyret blev indført, og vi kan med rette sige, at det mest er to byer som Naalakkersuisut nu prioriterer udviklingen i. Dette forhold er nu meget synligt, i løbet af 40 år er bygderne blevet 4000 færre indbyggere. Hvis byerne i yderområderne tages med, er tallet meget højere. Mon Naalakkersuisut fortsat prioriterer tanken om et spredt bosættelsesmønster. Vi ser transport og forsyning som centrale elementer for at bevare befolkningen ude i bygder og byerne, og forringelser i disse serviceområder påvirker hurtigt bygderne og derfor er det ønskeligt at se nogle tydelige planer fra Naalakkersuisuts side.

En af de rettigheder som synes mindre, de sidste par år, er kvindernes rettighed til at føde i eget bosted. Dengang vi blev født, kunne vi føde uden at skulle forlade eget bosted, det er nu snart historie, udviklingen af dygtige jordmødre er stoppet, snart er der ikke flere tilbage, og der bliver færre og færre steder, vi kan kalde for sikre fødesteder. I Kommune Qeqertalik er der ikke flere steder at kunne føde, og der er nu kun to steder i landet, at tage hen for at føde.

Vi oplever det som dårlige vilkår, at kvinder og familier, især førstegangsfødende er alene væk en måned i forvejen før fødslen. Et barns fødsel er med stærke følelser, og er en af de vigtigste oplevelser en familie har og burde stadig være en rettighed. Vi ønsker derfor at Naalakkersuisut revurderer dette forhold. Inatsisartut burde sikre, at der igennem kommunerne udøves et tættere samarbejde med borgerne hen imod en større lighed. For det er kommunen, der er borgerne nærmest.  Vi må huske, at der er fem kommuner og ikke to, og hvis målet er en mere ligelig udvikling, skal vi virkeliggøre dette ønske om tættere samarbejde.

Kommune Qeqertaliks tætte samarbejde med borgerne om udviklingen skal prioriteres igen, med vores kulturelle identitet og globale medborgskab i centrum.

Vi har brug for dig i vores bestræbelser på et spændende og udviklende samarbejde. 


Godt nytår til jer alle, og tak for året der gik.

Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.