airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertaliks politikere har været på rejse og har afholdt borgermøder.

8. juni 2020

Tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni har Udvalget for sagsområdet INUIT været på institutionsbesøg i Qasigiannguit, hvor de besøgte børneinstitutioner, alderdomshjem, bo enheden og familiecenteret. Ved borgermødet blev INUIT politikken fremlagt, og udvalgets formand havde samtaler med borgerne.

Udvalget INUIT’s medlemmer, der var på rejse til Qasigiannguit:

Formand Naja Kristensen (A), Aasiaat. Medlem Aqqa Samuelsen (IA) Qasigiannguit, Niels Kristensen (IA) Aasiaat, Nikkulaat Jeremiassen (S) Niaqornaarsuk.


Fra venstre: Nikkulaat Jeremiassen (S), Aqqa Samuelsen (IA), Naja Kristensen (A), Niels Kristensen (IA), Sussi M. Jeremiassen aqutsisoq "Inequnaat."

“Vuggestuen “Inequnaat” blev besøgt, de var meget tilfredse og syntes at det var dejligt at vuggestuebygningen var blevet renoveret, samtidig var man meget tryg ved at have stabile medarbejdere, hvor der blandt andet var én, der nu havde været ansat nu på 40. år.

Under besøget på børnehaven ”Kulunnguaq” viste det sig at personalet der var meget tilfredse med deres arbejde. Selvom de havde udfordring med at ansætte uddannede fagpersonale, udnytter de, de gode kræfter de har, og der er et godt samarbejde blandt personalet.

Der blev foretaget besøg på alderdomshjemmet ”Qeersaat” for første gang, hvor personalesituationen blev fremlagt, også der blev der givet udtryk for tilfredshed med en god arbejdsplads, hvor man også gav udtryk for det gode ved at alderdomshjemmet var i forlængelse af sygehuset, dertil at man havde god mulighed og nemt kunne få fulgt op på de ældres sundhedstilstand.


Naja Kristensen (A) formanden for udvalget INUIT fremlægger i borgermødet.

Om aftenen blev der afholdt borgermøde, på trods af at der var et andet arrangement i byen, var der et stort fremmøde af interesserede borgere til borgermødet. INUIT-politikken fremlagdes, hvor der derefter var en livlig diskussion, med spørgsmål. Diskussionerne i plenum var så livlige at tiden syntes at flyve afsted.

Torsdagen blev blandt andet brugt på besøg på bo enhederne Najugaqatigiiffiit, hvor der blev givet udtryk for tilfredshed for at have stabile medarbejdere, som gør at beboerne og personalet er trygge, men at man ikke kan komme udenom, at der bør være bedre forhold, i forhold til de fysiske forhold, også med tanke på de sikkerhedsmæssige forhold.

Ved besøget på familiecenteret gav fungerende centerleder udtryk for, at der med tiden efterhånden indstilledes flere familier til behandling, og da hun for tiden er ene om funktionen, kan det blive en større udfordring, derved at det er en stor udfordring med at ansætte fagpersonale, da flere jobopslag ikke har resulteret i ansættelse.

Ved besøget af centeret erfarede vi også at værkstedet ”Sanaluttarfik” for personer med handicap var en del af bygningen, og brugerne derved var tilfredse med dette.


Som de sidste foretag man besøg på Døgninstitutionen ”QAAMASOQ”. Selvom man fortalte om at man i forhold til personalesituationen, havde nogle forhold der skulle forbedres, kunne man godt fornemme at personalet var glade for arbejdspladsen. Man kunne se at personalet arbejdede med respekt for de enkelte beboere og at man værdsatte dem som personer, og at deres kulturelle personligheder blev værdsat. Arbejdspladsen havde stor potentielle med at udvikle sig yderligere og at blive ny tilrettelagt, hvorfor det findes vigtigt at have øje for arbejdspladsen.    

Til slut havde jeg stillet mulighed for at enkelte borgere kunne komme til at samtale med mig som formand for Udvalget, dette blev godt benyttet og blev taget god imod.

De forskellige steder, hvor man har foretaget besøg er der blevet givet udtryk for at man var meget glade for at Politikerne var interesserede med at foretage besøg hos dem, dertil at man derfor kunne viderebringe forskellige opgaver videre." – udtrykker Naja Kristensen formand for Udvalget INUIT i Kommune Qeqertalik.


Borgmester Ane Hansen har ligeledes afholdt borgermøde i Ikamiut denne dag.

Under borgermødet i Ikamiut blev der fremlagt omkring anlægsprojekter: Man vil i år renovere de meget slidte pontonbroer, man vil for nuværende ikke anbefale at man benytter pontonbroerne til opmagasinering. Status af den ny kommende børnehave i Ikamiut.  Projektet med affaldshåndtering under projektering, når man er færdige med registrering af affaldshåndteringen i Kommune Qeqertalik, bliver der igangsat affaldshåndtering. Man er i gang med at registrere ubeboede forfaldne og forladte boliger,  man kommer til at vælte de gamle fondamenter for at bygge nye, når man blive færdige med at undersøge hvem ejerne er til nogle af de forladte boliger, kan man foretage køb af grundene, hvorefter man de kan destrueres. Man vil foretage undersøgelse omkring etablering af indlogeringsmuligheder til turister, ved at vurdere mulighederne i deallerede eksisterende bygninger.

Under borgermødet fremlagde borgerne omkring affaldssortering og affald omkring beboelsesarealer, dertil også behovet for renovering af udstyr til brandslukning, behovet for at gøre legepladsmuligheder mere tilgængelige, snescooternes færden i bygden, problematikker omkring renovation- og drikkevandforhold blev også fremlagt. Som det vigtigste efterlyste borgerne mulighed for samtalebehandling af borgere med senfølger af seksuelle krænkelser i barndommen og dertil også muligheden for guidning af borgerne til en bedre samtaleform bygdebefolkningen imellem.


Kommune Qeqertalik foretager borgermøder i kommunens byer, hvor man derved indsamler befolkningens udsagn og forslag i forhold til anlægsprojekter. Man vil fremlægge borgernes forslag til anlægsprojekter, ved den samlede Kommunalbestyrelsesseminar sidst i juni i Qeqertarsuaq. 

Bygdebestyrelses medlem Ole Johansen og Borgmester Ane Hansen.

Borgere i Ikamiut.