airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meddelelse om priser for Grønlandske provianter og husflid.

4. marts 2021

Vi skal hermed meddele borgerne at Forbrugerrådet har ophævet varetaget prisregulering og fastsatte priserne ifølge Inatsisartutlov.

Nu har man fjerne priserne fra Kommune Qeqertalik`s hjemmeside og kommunale institutioner.

Det er optil sælger og køber at handle og fastsatte priser på Grønlandske provianter og husflidspriser imellem parter.

Det er brud på Inatsisartutlov at bruge varetaget prisregulering under handel baseret af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Kapitel 2

Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler

§ 6.  Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Stk. 2.  Aftaler efter stk. 1, kan for eksempel bestå i at:

1)  fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,

2)  begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer,

3)  opdele markeder eller forsyningskilder,

4)  anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen,

5)  stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand,

6)  2 eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelse af et joint venture, eller

7)  fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.

Stk. 3.  Stk. 1 gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.

Stk. 4.  Med henblik på at bringe overtrædelser af § 6, stk. 1, til ophør kan Konkurrencenævnet udstede påbud, jf. § 28. For at imødekomme de betænkeligheder, som Konkurrencenævnet har i relation til stk. 1, kan nævnet endvidere gøre tilsagn, som virksomheden har afgivet, bindende, jf. § 29.

Stk. 5.  Aftaler og vedtagelser, som er forbudt efter stk. 1-3 er ugyldige, medmindre de er undtaget efter § 7, er fritaget efter § 8, omfattet af en erklæring efter § 9 eller af en gruppefritagelse i medfør af § 10.

Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven)
Kapitel 11
Ikrafttræden

  § 40.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2015.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

 

 

Med venlig hilsen

 

Direktion INUA

Kommune Qeqertalik