airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring om åben afbrænding i Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og i Attu.

Høringsperioden udløber den 10. august 2021.
5. august 2021

Borgerhøring om åben afbrænding i Kommune Qeqertalik.

Høringsperioden udløber den 10. august 2021.

Læs Udkast midlertidig dispensation som pdf-fil: Åben afbrænding af dagrenovation for byerne Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit samt Attu i Kommune Qeqertalik.

Brev fra Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund.

UDKAST Midlertidig dispensation: Åben afbrænding af dagrenovation for byerne Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit samt Attu i Kommune Qeqertalik.

1.Baggrunnd

Kommune Qeqertalik (herefter ”Kommunen”) har den 6. maj 2021 søgt om dispensation til åben afbrænding af dagrenovation i Kangaatsiaaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit samt bygderne Niaqornaarsuk og Attu. Kommunen har senere trukket Niaqornaarsuk fra ansøgningen. 

Ansøgningen er indgivet på baggrund af § 37, stk. 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald. 

Baggrunden for ansøgningen er, ifølge kommunen, at mængderne af deponeret dagrenovation i kommunen er meget omfattende, og at der generelt opleves forurening af omkringliggende beboelse, natur og havmiljø fra affald, der ikke kan opbevares tilstrækkeligt sikkert. 

Konkret anføres det i kommunens ansøgning, at det har været nødvendigt at aflyse helikopterflyvninger, fordi affald fløj rundt omkring Helipads. Samt at der ligger så meget affald på dumpene, at man ikke kan komme ind med lastbil og aflevere nyt affald. 

Det fremgår af ansøgningen, at kommunen forventer at være klar med pakke- og udskibningsfaciliteter til åbningen af det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut 2024, samt at have passende håndteringsstationer etableret i alle bosteder, så der kan sorteres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Etablering af håndteringsmuligheder i overensstemmelse med den nye affaldshandlingsplan er imidlertid udfordret af, at pladserne hvor dette skal etableres i vid udstrækning er fyldt op med affald. 

2.Lovgrundlag
I henhold til § 35 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald (herefter ”affaldsbekendtgørelsen”) skal alt affald håndteres i dertil godkendte anlæg. 

Der er dog regler om mulighed for åben afbrænding i affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3, nr. 1-3 og stk. 4. 

Af affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3 fremgår det, at dispensationer meddeles til midlertidig at foretage åben afbrænding eller deponering af forbrændingsegnet affald for en periode på maksimalt 3 måneder. 

Det fremgår ligeledes af affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 4, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere vilkår i dispensationer udstedt med hjemmel i § 37, stk. 3, herunder vilkår vedrørende tidspunktet for afbrændingen, den anvendte afbrændingsmetode, samt minimumsafstand til bebyggelser og vandspærrezoner. 

Derudover fremgår det af affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3, nr. 1, at der kun kan meddeles dispensation, hvis der ikke forefindes et miljøgodkendt lokalt, regionalt eller nationalt affaldsforbrændingsanlæg, hvis det godkendte anlæg er ude af drift, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt at anvende anlægget. 

Endvidere fremgår det af § 37, stk. 3, nr. 2, at kommunalbestyrelsen i perioden, hvor dispensationen er gældende, skal arbejde aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet. 

Endelige fremgår det af § 37, stk. 3, nr. 3, at kommunen skal have en godkendt affaldsplan. 

Klagevejledningen er udformet i overensstemmelse med klagereglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (herefter ”miljøloven”). 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø er af Naalakkersuisut tillagt tilsynsansvaret for særligt forurenende virksomheder, herunder for affaldsforbrænding. Når der nedenfor tales om ”Tilsynsmyndigheder”, er det Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, der henvises til.

 

3. Naalakkersuisuts afgørelse: Midlertidig dispensation med vilkår
Naalakkersuisut vurderer, at kravene i affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3 er opfyldt, idet der i øjeblikket vurderes at mangle kapacitet til at forbrænde affaldet i godkendte forbrændingsanlæg, ligesom kommunen har en godkendt affaldsplan og oplyser, at der arbejdes aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet. Dermed er kravene i affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3, nr. 1-3 er opfyldt. 

Med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3 og 4, meddeler Naalakkersuisut derfor midlertidig til åben afbrænding i Kangaatsiaaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit samt bygden Attu i Kommune Qeqertalik på følgende vilkår: 

Dispensationen gives som et midlertidigt supplement til de eksisterende forbrændingsanlæg og berører ikke gyldigheden af eventuelle eksisterende godkendelser. 

Dispensation kan tilbagekaldes, hvis kommunen ikke løbende kan dokumentere, at der i dispensationsperioden arbejdes aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet. 

I overensstemmelse med kravet i affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3 udløber denne dispensation 3 måneder fra udstedelsen af dispensationen. 

Dispensationen meddeles efter forudgående høring af Landslægen, Nukissiorfiit,

Kommune Qeqertalik, og Veterinær- og Fødevaremyndigheden. 

Dispensationen gives til Kommune Qeqertalik og kan ikke overdrages til andre. 

Dispensationen indeholder kun ganske begrænsede krav vedrørende arbejdsmiljøforhold. Det påhviler således kommunen at sikrer sig, at udnyttelse af dispensationen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning. 

Generelle vilkår

 1. Et fysisk eksemplar af denne dispensation på grønlandsk og dansk skal til enhver tid være tilgængeligt, hvor afbrændingen finder sted, og alt driftspersonale skal være orienteret om dispensationens indhold og vilkår.
 2. Væsentlige ændringer i aktiviteterne omfattet af denne dispensation kræver forudgående inddragelse af Tilsynsmyndigheden. En revideret beskrivelse af aktiviteterne og andet materiale af relevans for ændringerne skal sendes til Tilsynsmyndigheden, som så vil afgøre, om ændringerne kan rummes inden for denne dispensation. Ændringerne må ikke foretages uden myndighedens forudgående skriftlige accept.
 3. Hvor ikke andet er fastlagt eller beskrevet i denne dispensation eller i anden regelfastsættelse, forudsættes affaldsforbrændingen indrettet i overensstemmelse med oplysningerne i kommunens oprindelige ansøgninger, der er gengivet som bilag til denne afgørelse. 

Driftsvilkår

 1. Fremgangsmåden med åben afbrænding må kun anvendes til forbrænding af brændbart affald i form af dagrenovation henholdsvis natrenovation, som anført i kommunens ansøgninger, jf. bilagene. Affaldet skal derfor sorteres sådan, at det undgås at afbrænde andre typer affald.
 2. Der må under ingen omstændigheder afbrændes olie-og kemikalieaffald omfattet af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald.
 3. Åben afbrænding må kun benyttes, hvor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i eventuelle eksisterende forbrændingsanlæg.
 4. En kontrolleret og effektiv afbrænding skal så vidt muligt tilsigtes, herunder ved at sikre en passende sammensætning og opblanding af affaldet og anvendelse af tilstrækkelig tørt affald.
 5. Afbrændingen skal ske på dumpen i et egnet område, hul, celle eller container. Kommunen skal fremsende nærmere oplysninger om den valgte placering, herunder kort og billeddokumentation.
 6. Afbrændingen skal ske så langt fra beboelse og vandspærrezonen som muligt og mindst det antal meter fra nærmeste beboelse og mindst det antal meter fra drikkevandssøen, der er angivet i ansøgningerne for de enkelte lokaliteter, som er vedlagt som bilag.
 7. Afbrænding må kun ske, når vindretningen er væk fra bebyggelse og vandspærrezoner.
 8. Afbrændingen skal planlægges sådan, at den ikke finder sted i perioder med nedbør eller kraftig vind. Hvis vinden skifter, sådan at røgen bliver til gene for omgivelserne, eller vinden stiger væsentligt i styrke, eller der observeres påbegyndende nedbør, skal afbrændingen stoppes.
 9. Såfremt der observeres væsentlige og uforudsete ændringer i forbrændingsmønstret eller andet usædvanligt, skal årsagen hertil søges identificeret, og afbrændingen eventuelt stoppes. Der skal ske underretning af Tilsynsmyndigheden, jf. vilkår 20-21.
 10. Der må kun brændes affald i små mængder i det fri ad gangen.
 11. Aske og andre rester fra forbrændingen skal håndteres på en sådan måde, at unødvendig støvspredning mv. undgås. Det skal samtidig sikres, at asken ikke skylles bort af regn eller af vand brugt til slukning.
 12. Afbrændingen skal udføres sådan, at det så vidt muligt sikres, at affaldet er fuldstændig forbrændt, inden afbrændingen standses, medmindre slukning bør forekomme forinden, jf. vilkår 7, 8 og 9.
 13. Vand fra eventuel slukning må ikke løbe bort fra dumpen. Hvis nødvendigt, skal der tages passende skridt for at undgå dette. Det skal herunder sikres, at sådant vand ikke risikerer at blive udledt i miljøet, herunder i nærheden af Nukissiorfiits eventuelle havvandsindtag til afsaltning af havvand til drikkevand.
 14. Efter endt afbrænding samles asken sammen, hvorefter den graves ned et passende sted på den pågældende dump. Det skal i denne forbindelse sikres, at asken ikke risikerer at blive skyllet eller blæst bort fra dumpen.
 15. Der skal løbende holdes opsyn med afbrændingen.
 16. Afbrændingen skal udføres på tidspunkter af døgnet, der tager hensyn til omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid stille nærmere krav til, hvornår afbrændingen må udføres, herunder af hensyn til omgivelserne.
 17. Der skal i øvrigt tages alle rimelige skridt til at sikre, at afbrændingen medfører så få miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser som muligt, og at den i øvrigt ikke medfører unødige gener. 

Forholdsregler for uheld og driftsforstyrrelser

 1. Der skal i nærheden af optændingsstedet findes tilstrækkeligt slukningsudstyr for slukning af mindre brande.
 2. Kommunen skal straks og på eget initiativ foretage de nødvendige tiltag og foranstaltninger for at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld afværget.
 3. Tilsynsmyndigheden skal omgående underrettes i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser, der medfører eller vil kunne medføre gener for omgivelserne. Underretning af Tilsynsmyndigheden medfører ingen indskrænkning i kommunens pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld afværget.
 4. En skriftlig redegørelse skal være Tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter sådanne hændelser. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er blevet/vil blive iværksat for at hindre lignende tilfælde fremover. 

Vilkår for driftspersonale mv.

 1. Den åbne afbrænding skal foretages af driftspersonale, som har modtaget instruktion, der sikrer, at de kan foretage afbrændingen på en forsvarlig måde i miljømæssig, sikkerhedsmæssig og teknisk henseende. Instruktionen skal omfatte:
  1. Optænding, vedligeholdelse og afslutning af afbrændingen.
  2. Sortering af affald i emner, der gerne må afbrændes, og emner, der ikke må afbrændes.
  3. Håndtering af aske/rester fra afbrændingen.              
  4. Drift af maskiner, der benyttes til at tilføre affald.
 1. Instruktionen skal sikre, at det så vidt muligt undgås, at personalet kommer i direkte kontakt med affald, aske eller vand fra slukning.
 2. Ved instruktion og uddannelse af driftspersonale skal det sikres, at eventuelle sprogvanskeligheder imødegås.
 3. Det skal sikres, at driftspersonalet har adgang til åndedrætsværn, og at åndedrætsværn bruges i alle situationer, hvor medarbejderne risikerer at blive udsat for røg. Det skal endvidere sikres, at medarbejderne instrueres i korrekt brug af disse åndedrætsværn. 

Driftsjournal

 1. Der skal føres en driftsjournal for de åbne afbrændinger.
 2. Driftsjournalen skal indeholde alle oplysninger, som er relevante for driften, herunder følgende oplysninger:
  1. Dato og tid for påbegyndelse og afslutning af hver afbrænding.
  2. Skønnede mængder affald og produceret aske for hver afbrænding.
  3. Driftsforstyrrelser samt hændelser og uheld i relation til miljø, hvis sådanne er forekommet, herunder ikke-planlagte slukninger.
 1. Driftsjournalen skal ledsages af fotodokumentation og video, der som minimum skal omfatte følgende:
  1. Fotos taget inden hver enkelt afbrænding, til dokumentation af sorteringen.
  2. Fotos taget under afbrændingen til dokumentation af tilfredsstillende udførelse af afbrændingen.
  3. Fotos taget efter afbrændingens afslutning, til dokumentation af tilfredsstillende gennemførelse af afbrændingen.
  4. Fotos taget af nedgravning af asken, til dokumentation af nedgravning i tilfredsstillende dybde og med tilfredsstillende tildækning.
 1. Driftsjournalen skal forevises på Tilsynsmyndighedens forlangende og skal være tilstrækkelig detaljeret til, at den driftsansvarlige over for Tilsynsmyndigheden kan redegøre for eventuelle driftsproblemer, herunder problemer, som kan have eller har haft konsekvenser for omgivelserne.
 2. En kopi af driftsjournalen skal ligeledes på forlangende kunne fremsendes til Tilsynsmyndigheden.
 3. Driftsjournalen skal opbevares i 5 år. 

Kontrolvilkår

 1. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid udføre tilsyn med afbrændingen og kan meddele påbud om øjeblikkelig slukning, herunder hvis der modtages oplysninger om uacceptable gener eller andre problemer, der kan henføres til den åbne afbrænding.
 2. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om gennemførelse af kontrolmålinger, hvor der er mistanke om miljø- eller sundhedsmæssigt problematiske forhold, herunder målinger vedrørende luftforurening, spildevand, drikkevand og støjgener. Udgangspunktet for sådanne målinger vil være nærmeste beboelse eller eventuelle drikkevandsressourcer. Målingerne skal foretages af et af Tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium. Der må ikke falde nedbør under målingerne, og terrænet må ikke være dækket af sne, medmindre tilsynet accepterer dette.
 3. Tilsynsmyndigheden kan i øvrigt stille sådanne yderligere krav til afbrændingen, som vurderes nødvendige, herunder af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. Yderligere krav meddeles med passende varsel, medmindre der er behov for øjeblikkelig indgriben. 

4. Klagevejledning

Naalakkersuisuts beslutning om at udstede midlertidig dispensation til åben afbrænding kan i henhold til miljølovens § 60, stk. 1, nr. 1-4 påklages til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse. Klage kan indgivet af: 

 • Den, til hvem afgørelsen er rettet.
 • Landslægeembedet.
 • Alle, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald.
 • Foreninger eller organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative, miljø- og naturmæssige interesser. 

Klagefristen er 6 uger fra den dag dispensationen er meddelt til kommunen. 

Eventuel klage skal stiles til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse, men skal sendes til: 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A
Postboks 1614
3900 Nuuk 

Departementet sender herefter klagen til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig oplyses sagens parter om, at der er indkommet en klage i sagen. 

Klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, jf. miljølovens § 63, stk. 1. 

Dispensationen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at denne er meddelt til kommunen. 


Med venlig hilsen: 

Kalistat Lund